inBalanZ

Curatele is hulp bij financiële en persoonlijke beslissingen

Curatele

Inbalanz

Curatele

Is een beschermingsmaatregel die opgelegd wordt wanneer mensen niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Wanneer u onder curatele staat, kunt u zelf uw financiële en persoonlijke zaken niet meer regelen. De curator neemt dan de beslissingen over geld, verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Bij curatele bent u handelingsonbekwaam. Zonder toestemming van de curator kunt u geen rechtshandelingen verrichten. Curatele wordt vaak uitgesproken bij mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten of mensen met een verslaving.

Wat doet een curator?

Bij curatele verzorgt de curator de gehele administratie. Hij zorgt dat de betalingen worden gedaan. Hij beheert de PGB-gelden en stelt een budgetplan op. Indien de financiën het toelaten, worden schulden gesaneerd. Rechtshandelingen, die zonder toestemming van de curator na datum van ondercuratelestelling zijn aangegaan, draait hij terug. Daar tegenover staat dat hij als wettelijke vertegenwoordiger ook overeenkomsten aangaat. De aard van de overeenkomsten zijn van uiteenlopende aard. Het kan gaan over het kiezen van zorgverzekering tot een lidmaatschap van een sportvereniging. Alle actieve ondercuratelestellingen staan vermeld is het curatele- en bewindregister.

Verder heeft de curator contacten met hulpverleners, verwanten en direct betrokkenen over een medische behandeling of zorgplan.

Inbalanz
Logo wit

Wie kan curatele aanvragen of wijzigen?

Aanvang curatele bij inBalanZ

In eerste instantie vult u onze intakeformulieren volledig in. Wij zullen daarna bekijken of wij u op basis van de verstrekte informatie van dienst kunnen zijn. Hierna nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek. U krijgt van ons uitleg over de werkwijze van ons kantoor. Wij vertellen u welke consequenties dit voor u heeft.

U neemt daarna de beslissing of u van onze dienstverlening gebruik wilt maken. Wilt u dat wij de ondercuratelestelling uitvoeren, dan vullen wij samen met u de bereidverklaring in. De ondertekende bereidverklaring wordt, indien noodzakelijk met de ondertekende akkoordverklaring, door ons naar de rechtbank gestuurd.

De kantonrechter zal het verzoek in behandeling nemen en uitspraak doen. Wanneer wij als curator worden benoemd, zullen wij de ondercuratelestelling publiceren in de Staatscourant, een regionaal dagblad en een landelijk dagblad. Ook zorgen wij dat de ondercuratelestelling wordt vermeld in het curatele- en bewindregister.

Conform de gemaakte afspraken zullen wij invulling geven aan de ondercuratelestelling. Aan de hand van financiële overzichten krijgt u inzage in uw financiële administratie. Afhankelijk van uw situatie is het zelfs mogelijk dat u zelf op het door u gewenste tijdstip online uw financiële administratie raadpleegt.

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK).

Wanneer u min- of onvermogend bent, zullen wij bij de gemeente waarin u woonachtig bent bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van curatele.

Einde curatele bij inBalanZ

U kunt bij de rechtbank een schriftelijk verzoek indienen om wijziging of einde ondercuratelestelling aan te vragen. Wanneer wij van mening zijn dat wij geen goede invulling kunnen geven aan de ondercuratelestelling, zullen wij zelf een verzoek indienen bij de rechtbank. Verder eindigt de ondercuratelestelling automatisch wanneer het overgaat in beschermingsbewind (met of zonder mentorschap) en bij overlijden.