inBalanZ

Mentorschap is hulp bij persoonlijke beslissingen

MENTORSCHAp

Inbalanz

Mentorschap

Bij mentorschap gaat het om mensen, die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor houdt zich dus uitsluitend bezig met beslissingen op het persoonlijke vlak. In tegenstelling tot de ondercuratelestelling is degene die een mentor heeft nog wel handelingsbekwaam. Een mentor wordt vaak toegewezen bij dementerenden, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische of comateuze patiƫnten.

De uitspraak van mentorschap wordt niet gepubliceerd of vastgelegd in een openbaar register. Het komt overigens vaak voor dat mentorschap in combinatie met beschermingsbewind wordt uitgesproken. Het beoogde effect is nagenoeg gelijk alleen minder ingrijpend dan bij ondercuratelestelling.

Wat doet een mentor?

Beslissingen over de verzorging, de behandeling of de begeleiding worden door de mentor genomen. Het uitgangspunt is wel dat de mentor betrokkene zoveel mogelijk betrekt bij de te nemen beslissingen. Bij mentorschap wordt er vanuit gegaan dat de persoon zelf nog in staat is om zijn eigen financiƫle belangen te behartigen.

De mentor heeft contacten met hulpverleners, verwanten en direct betrokkenen over een medische behandeling of zorgplan. Hij beoordeelt de kwaliteit van de geleverde of nog te leveren (medische) zorg. Het zorgplan of behandelingsplan behoeft de instemming van de mentor wanneer betrokkene wilsonbekwaam is. Betrokkene is dan helemaal niet in staat om zelf de beslissing te nemen.

Inbalanz
Logo wit

Wie kan mentorschap aanvragen of wijzigen?

Aanvang mentorschap bij inBalanZ

Voordat wij een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek vragen wij u onze intakeformulieren volledig in te vullen. Wij beoordelen op basis van de informatie of wij in uw situatie mentor kunnen worden. In het persoonlijke gesprek geven wij uitleg over onze werkwijze en wat u van ons mag verwachten.

Zodra u besluit om het mentorschap daadwerkelijk bij ons onder te brengen, vullen wij samen met u de bereidverklaring in. De ondertekende bereidverklaring wordt, indien noodzakelijk met de ondertekende akkoordverklaring, door ons naar de rechtbank gestuurd.

Zodra de uitspraak van de kantonrechter bekend is en door ons ontvangen is, zullen wij volgens de gemaakte afspraken als mentor optreden

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK).

Wanneer u min- of onvermogend bent, zullen wij bij de gemeente waarin u woonachtig bent bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van mentorschap.

Einde mentorschap bij inBalanZ

Via een schriftelijk verzoek bij de rechtbank kunt u wijziging of einde mentorschap aanvragen. Wanneer wij als mentor geen goede invulling kunnen geven aan onze taken, zullen wij zelf een verzoek indienen om van onze taken ontheven te worden. Mentorschap eindigt automatisch wanneer het wordt omgezet in ondercuratelestelling en bij overlijden.